Privacyverklaring

Privacy Policy

Langedijk Actief hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Langedijk Actief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt – de betreffende doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal benodigd zijn voor de betreffende doeleinden;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien die voor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dat wij uw rechten respecteren.
Langedijk Actief is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacy policy of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Langedijk Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
administratieve doeleinden;
communicatie over de opdracht;
uitvoering geven aan een opdracht.
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Langedijk Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
zakelijk telefoonnummer;
zakelijk e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden doorLangedijk Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst; daarna uitsluitend en maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Langedijk Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
administratieve doeleinden;
communicatie over de opdracht;
uitvoering geven aan een opdracht.
De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Langedijk Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
telefoonnummer;
e-mailadres;
geslacht;
geboortedatum;
bankgegevens;
gezondheidsgegevens – ter waarborging van de veiligheid, indien uw gezondheid van invloed is op het uitoefenen van de door u gekozen doelgroepsactiviteit.
Uw persoonsgegevens worden door Langedijk Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst; daarna alleen en maximaal 7 jaar in de financiële administratie. Voor gezondheidsgegevens geldt dit alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Langedijk Actief verwerkt ten behoeve van het informeren van de abonnee via nieuwsbrieven.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Langedijk Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Langedijk Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u als abonnee bent aangemeld. U kunt uw aanmelding annuleren door contact op te nemen met Langedijk Actief; de contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Langedijk Actief verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje, sollicitatiebrief en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Langedijk Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam;
tussenvoegsel;
achternaam;
telefoonnummer;
e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Langedijk Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde. U kunt aangeven niet meer tot deze groep(en) te willen behoren door contact op te nemen met Sport Servicepunt Langedijk; de contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van de internetomgeving van Langedijk Actief;
het verzorgen van het kassa-/administratiesysteem;
het verzorgen van een leerlingvolgsysteem voor zwemlessen;
het verzorgen van de loon- en financiële administratie;
het verzorgen van veiligheid door middel van camerasystemen;
het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
het verzorgen van scholing voor medewerkers.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In het kader van een onderzoek kan de politie bijvoorbeeld (persoons)gegevens bij ons opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken slechts persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Langedijk Actief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Langedijk Actief van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid en identificatie via een token op al onze systemen.
Indien nodig zorgen we voor pseudonimisering en encryptie van persoonsgegevens.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij te laten overdragen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

Indien wij op basis van uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met Langedijk Actief; de contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij er samen met u niet uitkomen, betreuren we dat uiteraard zeer. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Langedijk Actief
Dr Wilminkstraat 3
1723 XN Noord-Scharwoude
0226-345660
info@langedijkactief.nl

Alle rechten voorbehouden | Actief Sport & Events I Privacyverklaring I Website: Merk Makeover